ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!

 

AKTUALNOŚCI, OGŁOSZENIA, ZAPISY

 • POŚWIĘCENIE SZKOŁY
 • OGŁOSZENIA
 • SUKCES SPORTOWY
 • GALA
 • GALA LAUREATÓW
 • PLAKAT
 • DZIEŃ 1
 • DZIEŃ 2
 • ZAPISY
 • REKRUTACJA

W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA ODBĘDZIE SIĘ POŚWIĘCENIE NOWEGO BUDYNKU NASZEJ SZKOŁY

HYMN KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Nazaret, hen daleko stąd,

tu dawno temu był Wasz dom.

Maryja, Józef i Boży Syn

jak zwykli ludzie żyli w nim.

Ja pragnę także, Panie mój

stworzyć rodzinę jak Syn Twój

Miłości, wiary wzorem być

uczyć się pilnie i godnie żyć.

Ref

Święta Rodzino, Święta Rodzino,

niech Twej świętości strumienie na nas spłyną

Za dar nauki i wychowania

Przyjmij serc naszych podziękowania

Dzisiejszy świat niełatwy jest

a każdy dzień to wiary test

Jak się uchronić mam od zła

niech mi pomoże miłosc Twa

Proszę Maryję, Józefa proszę

niech zawsze w sercu Jezusa noszę

Jego Rodzina mi dopomoże

wszak Ona święta jak Ty, o Boże.


POSŁUCHAJ >>>

OGŁOSZENIE – WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

etap szkolny – 26.10.2017 – godz. 14:00 – KSP Gdynia /  etap rejonowy – 30.11.2017 – godz. 14:00 – IX LO Gdynia /  etap wojewódzki – 15.02.2018 – godz. 12:00 – CEN Gdańsk

Uczeń biorący udział w konkursie zobowiązany jest do wypełnienia KOMPUTEROWO karty zgłoszenia (załączonej poniżej) i dostarczenia podpisanej przez rodzica do nauczyciela języka angielskiego do piątku 20 października.

Do pobrania: karta zgłoszeniowa  /  szczegółowy regulaminu konkursu

SZKOLNY KONKURS GRAFIKI “BEZPIECZNY KOMPUTER”

Zapraszamy wszystkich chętnych naszych uczniów do udziału w konkursie na logo bezpiecznego komputera. Logo powinno być wykonane komputerowo (w edytorze grafiki np. Paint lub Gimp), nawiązywać do zabezpieczeń komputerowych (programy antywirusowe, firewalle) lub bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Pomoc i zaangażowanie Rodziców w tworzenie logo – mile widziana. Prace można nadsyłać do końca października na adresy mailowe nauczycieli informatyki:

e.baran@kspgdynia.info lub k.boguszewska@kspgdynia.info

Nadesłane logo będą oceniane w dwóch kategoriach: klas 1-3 oraz 4-7. Najlepsze prace zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

OBIADY – CATERING

UBEZPIECZENIE NNW

Ubezpiecza nas Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA. Wszelkie informacje na stronie: bezpieczny.pl

ŚWIETLICA SZKOLNA

NOWY ROK SZKOLNY I NOWE SUKCESY SPORTOWE!

GALA  2016/17 – BRAWA DLA NASZYCH UCZNIÓW!

W czwartek, 22 czerwca, odbyła się w naszej szkole uroczysta gala na zakończenie zajęć w roku szkolnym 2016/17. Mogliśmy obejrzeć inscenizację, ale też posłuchać jak śpiewają nasi uczniowie.

Siostra Benedetta, Dyrektor Szkoły, wręczyła nagrody i dyplomy uczniom, którzy w ostatnim czasie odnosili sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz tym, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce.

Jeszcze raz mieliśmy okazję utwierdzić się w przekonaniu, że nasi uczniowie są wspaniali! Po tak solidnej pracy przez cały rok szkolny, zdecydowanie zasłużyli na wakacje!

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii>>>

GALA LAUREATÓW – NASZA SZKOŁA PIERWSZA W WOJEWÓDZTWIE!

Dnia 27 kwietnia 2017 r. w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się uroczystość rozdania dyplomów i nagród laureatom konkursów przedmiotowych  szkół podstawowych. Gali przewodniczyła p. Monika Kończyk – Pomorski Kurator Oświaty.

Fotorelację z uroczystości można obejrzeć na Facebooku Kuratorium Oświaty w Gdańsku – kliknij>>>

W rankingu wszystkich szkół podstawowych województwa nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce, zdobywając cztery tytuły laureatów: dwa z języka polskiego, jeden z języka angielskiego oraz jeden z matematyki.

Serdecznie gratulujemy uczniom klasy 6a: Nadii Dzierżanowskiej, Karolinie Kozikowskiej, Stanisławowi Dettlaffowi,

Rodzicom oraz nauczycielom, którzy przygotowywali do konkursów: s. Joannie Redzimskiej,  p. Dianie Galińskiej, p.  Ewie Etynkowskiej.

GALERIA ZDJĘĆ Z DNIA OTWARTEGO

PRZEJDŹ >>>

GALERIA ZDJĘĆ Z DNIA OTWARTEGO

PRZEJDŹ >>>

W roku szkolnym 2017/2018 planowane jest utworzenie dwóch oddziałów dla dzieci klasy pierwszej. Warunkiem rozpoczęcia rekrutacji jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do Katolickiej Szkoły Podstawowej. Karty zgłoszenia są do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły

pobierz kartę zgłoszenia>>>

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły

od 20 lutego do 12 kwietnia 2017 r. (poniedziałki, wtorki i środy od 12.00 do 16.00 oraz czwartki i piątki od 8.00 do 13.00)

Przy składaniu karty zostanie ustalony termin rozmowy kwalifikacyjnej dla dziecka. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 28 kwietnia 2017 r. Po zakończeniu rekrutacji podstawowej w przypadku wolnych miejsc rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca.

1. Szkoła prowadzi rekrutację w oparciu o powszechną zasadę dostępności. Rodzice i uczniowie, poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują koncepcję wychowanie i kształcenie głoszoną przez Kościół Katolicki.

2. W procesie rekrutacji bierzemy pod uwagę:

a. kryteria ustawowe: – dzieci z rodzin wielodzietnych – niepełnosprawność kandydata – niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata – niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – dzieci objęte pieczą zastępczą – dzieci samotnych matek lub samotnych ojców

b. kryteria dodatkowe: – dzieci z rodzin wymagających wsparcia – dzieci rodziców zaangażowanych w ruchy kościelne – dzieci zamieszkałe na terenie Parafii NMP w Gdyni – rodzeństwo uczęszczające do tutejszej szkoły lub przedszkola – wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej podstawowe wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania klasy „0”

3. Dziecko zostaje przyjęte do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Komisja rekrutacyjna rozpatruje zgłoszenia rodziców i ustala listę dzieci przyjętych do szkoły.

4. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły. Zebranie komisji rekrutacyjnej jest protokołowane, a protokół przechowywany w dokumentacji szkoły.

5. Ostateczną listę uczniów przyjętych do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego zatwierdza dyrektor i umieszcza ją na tablicy ogłoszeń.

6. Lista dzieci przyjętych w porządku alfabetycznym jest podana do publicznej wiadomości w dniu 28 kwietnia 2017 r.

7. W zależności od wolnych miejsc, dzieci mogą być przyjmowane do szkoły poza terminem naboru.

8. Informacje zawarte w karcie zgłoszenia dziecka do szkoły rodzice potwierdzają odpowiednimi dokumentami:

– oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,*

– orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

– prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,*

– dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

– inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodziny wymagającą wsparcia.

*Oświadczenie musi zawierać klauzulę o odpowiedzialności karnej: „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

NASZA SZKOŁA


Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Gdyni
jest szkołą publiczną, którą od 2002 roku prowadzą Siostry Nazaretanki przy parafii Najświętszej Maryi Panny

FORMACJA

FORMACJA

Celem i zadaniem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny jest wspieranie rozwoju naszych uczniów i pomoc rodzicom w realizacji powołania do dobrego wychowania dzieci. Nasza szkoła czyni to w oparciu o wartości chrześcijańskie postrzegając człowieka jako niepowtarzalną osobę umiłowaną przez Boga. Szkoła umożliwia uczniom formację religijno-moralną poprzez udział w nabożeństwach liturgicznych, rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Szkoła umożliwia uczniom formację religijno-moralną poprzez udział w Mszach Świętych szkolnych, nabożeństwach liturgicznych, rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

KSZTAŁCENIE

KSZTAŁCENIE

Katolicka Szkoła Podstawowa oferuje wysoki poziom kształcenia, o czym świadczą najwyższe w Gdyni wyniki z egzaminów szóstoklasisty w minionych latach. Ramowe plany nauczania zostały poszerzone o dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych na każdym etapie kształcenia i zawierają między innymi: dwa języki obce, dodatkowe zajęcia w blokach przedmiotowych, szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych takich jak: koła polonistyczne, matematyczne, historyczne, przyrodnicze, informatyczne i językowe oraz czytelnicze, a także konwersacje w języku angielskim, zajęcia szachowe, dziennikarskie, plastyczne oraz sportowe.

WYCHOWANIE

WYCHOWANIE

Szkoła uczestniczy w wielu programach edukacyjnych między innymi „Policyjna foczka” , „Gdynia na fali” czy „Bezpieczne wakacje”. Oprócz nauki w systemie klasowo-lekcyjnym organizujemy wycieczki, zielone szkoły, warsztaty, koncerty i spotkania z ciekawymi ludźmi. Kształtujemy w uczniach postawy społeczne i patriotyczne przez aktywny udział w uroczystościach szkolnych i wydarzeniach o charakterze publicznym wpisanych w kalendarz miasta, parafii, społeczności lokalnej np. Parada Niepodległości, Orszak Trzech Króli; a także przez aktywizowanie uczniów w działania dla społeczności oraz na rzecz instytucji i organizacji takich jak Caritas, misje czy hospicjum, dzięki którym uczniowie są uwrażliwiani na potrzeby drugiego człowieka i uczeni dzielenia się z innymi.

MAMY WSPANIAŁYCH UCZNIÓW! – OSIĄGNIĘCIA ROKU 2016/2017

 

KONKURSY WIEDZY

 • MATEMATYKA
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • HISTORIA
 • RELIGIA

STANISŁAW DETTLAFF – KL. VI – LAUREAT – Wojewódzki Konkurs Matematyczny

MARTA POPEK – KL. VI– Finalistka w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym

TYMON JEŻEWSKI – KL. VI– Finalista w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym

MARCIN HORODECKI – kl. IV – LAUREAT – II miejscaw Województwie Pomorskim, XIX w kraju w Ogólnopolskim konkursie matematycznym „Alfik”

PIOTR KRASODOMSKI – KL.VA – Uzyskanie najlepszego wyniku w klasach V, 35 miejsce w Województwie Pomorskim w Ogólnopolskim konkursie matematycznym „Alfik”

MARTA POPEK – 21 MIEJSCE w Województwie Pomorskim w Ogólnopolskim konkursie matematycznym „Alfik”

NADIA DZIERŻANOWSKA – kl. VIA – LAUREATKA  w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego

KAROLINA KOZIKOWSKA – kl. VIA – LAUREATKA  w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego

TULLIA GROSSI – kl. VIA – FINALISTKA  w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego

MAJA STANIEWSKA – kl. VI – LAUREAT – I miejsce w XV Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym

IGOR PAWLETKO – KL. VB – 8 miejsce w XV Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym

STANISŁAW DETTLAFF – KL. VI A – 10 miejsce w XV Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KAROLINA KOZIKOWSKA– 6A – LAUREATKA

TULLIA GROSSI  6A – FINALISTKA

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO – OLIMPUS

TULLIA GROSSI 6A – LAUREATKA (3 MIEJSCE W POLSCE)

KAROLINA KOZIKOWSKA 6A – LAUREATKA (3 MIEJSCE W POLSCE)

NADIA DZIERŻANOWSKA– 6A – LAUREATKA (6 MIEJSCE W POLSCE)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „ORZEŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO”

LAUREACI

ANDRZEJ MYŚLICKI– 6B

KACPER PANKOWSKI – 6B

WYRÓŻNIENIA

Tullia Grossi, Karolina Kozikowska – VI A

Mateusz Ciechanowicz, Jakub Jeżewski – VI B

MIEJSKI KONKURS WIEDZY O GDYNI – II ETAP

Jakub Jeżewski – kl. VI B

Piotr Perzyński – kl. V A

Patryk Lubański – kl. VI A

Andrzej Myślicki – kl. VI B

WOJEWÓDZKI KONKURS BIBLIJNY

Stanisław Dettlaff – kl. VI A – LAUREAT

Marta Popek – kl. VI A – LAUREATKA

Hanna Piotrowska – kl. VI A – WYRÓŻNIENIE

Aniela Szukalska – kl. VI B – WYRÓŻNIENIE

Urszula Ząbkiewicz – kl. VI B – WYRÓŻNIENIE

Mateusz Ciechanowicz – kl. VI B

Alicja Tusiewicz – kl. III A – II MIEJSCE (kategoria –  konkurs plastyczny)

Karolina Starego – kl. IV  – WYRÓŻNIENIE (kategoria – konkurs plastyczny)

ZAWODY SPORTOWE

 • LIDER SPORTU SZKOLNEGO
 • TENIS STOŁOWY
 • PIŁKA RĘCZNA
 • UNIHOKEJ
 • PIŁKA SIATKOWA
 • SZACHY
 • DWA OGNIE
 • PŁYWANIE
 • LEKKOATLETYKA

Podczas Gali Gdyńskiego Sportu, która odbyła się 16 stycznia 2017 r. w Teatrze Muzycznym rozdane zostały nagrody Prezydenta Miasta – Statuetki GDYNIA SPORT dla najlepszych sportowców Gdyni za rok 2016.

Wśród laureatów znalazła się również nasza szkoła. Otrzymaliśmy statuetkę w kategorii LIDER SPORTU SZKOLNEGO.

Serdecznie gratulujemy nauczycielom wychowania fizycznego oraz uczniom naszej szkoły, którzy dzięki swojemu wysiłkowi, zaangażowaniu i wytrwałej pracy osiągnęli wielki sukces sportowy.

WICEMISTRZOSTWO POWIATU GDYNIA ORAZ IV MIEJSCE W PÓŁFINALE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM

Anna Szajewska – kl. VI A

Laura Hering – kl. VA

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W TENISIE STOŁOWYM / Mistrzostwa Rejonu /

W dniu 21 października 2016 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Mistrzostwach Rejonu w Tenisie Stołowym Drużynowym

Nasza reprezentacja wystąpiła w składzie:

Laura Hering 5a,  Ania Szajewska 6a,  Jakub Jeżewski 6b,  Mateusz Grzenkowicz 6b

Po ciężkiej, ale skutecznej walce nasi chłopcy zajęli 2 m/ce, dziewczynki zaś uplasowały się na 1 miejscu,  awansując tym samym do Finału Miejskiego.

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W TENISIE STOŁOWYM / Mistrzostwa Miasta Gdyni /

W dniu 17 listopada 2016 miał miejsce kolejny etap Mistrzostw w Tenisie Stołowym. Tym razem zmierzyły się najlepsze zespoły z całego miasta Gdyni. Nasza reprezentacja w składzie:

Laura Hering,   Ania Szajewska  zajęły II miejsce i awansowały do Mistrzostw Wojewódzkich.

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W TENISIE STOŁOWYM / Mistrzostwa Wojewódzkie /

 W dniu 22 listopada 2016 Laura Hering  i Ania Szajewska reprezentowały naszą szkołę w kolejnym już etapie Mistrzostw w Tenisie Stołowym . Po zaciętej i trudnej walce dziewczęta stanęły tuż za podium, na IV miejscu.

Jesteśmy bardzo dumni z występu dziewcząt:)

WICEMISTRZOSTWO POWIATU GDYNIA ORAZ IV MIEJSCE W PÓŁFINALE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – piłka ręczna chłopców

Adam Zapędowski – kl. V B

Stanisław Dettlaff – kl. VI A

Paweł Gerłachowski – kl. VI A

Mateusz Grzenkowicz – kl. VI B

Jakub Mierzejewski – kl. VI B

Jakub Jeżewski – kl. VI B

Bartosz Sarnecki – kl. VI B

Mikołaj Miczko – kl. VI B

Andrzej Myślicki – kl. VI B

Mateusz Orent – kl. VI B

III MIEJSCE W MISTRZOSTWACH POWIATU GDYNIA W UNIHOKEJU reprezentacja chłopców

Adam Jankowski – kl. V B

Paweł Gerłachowski – kl. VI A

Stanisław Dettlaff – kl. VI A

Mateusz Grzenkowicz – kl. VI B

Jakub Mierzejewski – kl. VI B

Jakub Jeżewski – kl. VI B

Wojciech Pluto – kl. VI B

Andrzej Myślicki – kl. VI B

Mateusz Orent – kl. VI B

Wiktor Kawecki – kl. VI B

I MIEJSCE W MISTRZOSTWACH REJONU ŚRÓDMIEŚCIE I AWANS DO MISTRZOSTW POWIATU GDYNIA– piłka siatkowa reprezentacja chłopców

Andrzej Gwizdała – kl. VI A

Stanisław Dettlaff – kl. VI A

Mateusz Grzenkowicz – kl. VI B

Jakub Mierzejewski – kl. VI B

Jakub Jeżewski – kl. VI B

Wojciech Pluto – kl. VI B

Andrzej Myślicki – kl. VI B

Mikołaj Miczko – kl. VI B

Mateusz Orent – kl. VI B

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W SZACHACH / Mistrzostwa Miasta Gdyni/

W dniu 6 października 2016 reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w  Mistrzostwach Miasta Gdyni w szachach drużynowych i tym samym inaugurowała nowy sezon rozgrywek sportowych w roku szkolnym 2016/2017

Drużyna wystąpiła w składzie:

1. Karolina Kozikowska 6a

2.Mateusz Orent 6b

3.Paweł Lotkowski 3a

4.Jaś Ząbkiewicz 3a

Nasi uczniowie zajęli 8 miejsce na 16 startujących szkół z całej Gdyni.

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W DWA OGNIE / Mistrzostwa Rejonowe/

1 lutego 2017 , w SP 14 w Gdyni, rozegrane zostały Mistrzostwa w Dwa Ognie. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

 1.Cypcarz Alicja

2.Dymanowska Agata

3.Koszykowska Oliwia

4.Karpińska Olga

5.Każmierczak Kinga

6.Kiełpin Aniela

7.Starego Karolina

8.Witten Amelia

9..Zastawna Ola

10.Zięcik Basia

 1.Baranowski Ignacy

2.Czubak Maksymilian

3.Wiktor Gocek

4.Horodecki Marcin

5.Jankowski Mikołaj

6.Mackiewicz Oliwier

7.Nowicki Hubert

8.Ogrodowicz Karol

9.Sierpiński Łukasz

10.Zapędowski Adam

Dziewczynki zajęły III miejsce w Rejonie, a chłopcy pokonali wszystkie drużyny i awansowali do Mistrzostw Miasta Gdyni

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W DWA OGNIE / Mistrzostwa Miasta Gdyni /

 8 lutego 2017 ,chłopcy z naszej szkoły brali udział w miejskim etapie Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Dwa Ognie. Zawody odbywały się w ZSSO w Gdyni, ul. Władysława IV 54.

1.Baranowski Ignacy

2.Czubak Maksymilian

3.Wiktor Gocek

4.Horodecki Marcin

5.Jankowski Mikołaj

6.Mackiewicz Oliwier

7.Nowicki Hubert

8.Ogrodowicz Karol

9.Czerepanow Igor

10.Zapędowski Adam

Chłopcy zajęli  4 miejsce w Gdyni

GDYŃSKA LIGA LEKKOATLETYCZNA – Mistrzostwa Gdyni

 8 marca 2017, na hali GOSiRu w Gdyni odbyły się Mistrzostwa Gdyni w Lekkiej Atletyce. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:

Karpińska Olga   / bieg na 600m/

Starego Karolina / bieg na 60m/

Zięcik Basia / bieg na 60m/

Umińska Marysia / bieg na 600m/

Kozikowska Karolina / bieg na 600m /

Staniewska Maja / pchnięcie piłką lekarską /

Dettlaff Staś / bieg na 60m /

Jeżewski Tymon / bieg na 1000m /

Grzenkowicz Mateusz / pchnięcie piłką lekarską /

Orent Mateusz / pchnięcie piłką lekarską /

Jeżewski Jakub / / pchnięcie piłką lekarską /

Do rywalizacji zgłosiły się niemal wszystkie szkoły podstawowe z Gdyni. Nasi uczniowie ambitnie walczyli w swoich dyscyplinach, zajmując miejsca w czołowej dwudziestce. Na podium i to na jego najwyższym stopniu stanął Mateusz Grzenkowicz w Pchnięciu Kulą, natomiast Jakub Jeżewski dobrnął do ścisłego finału zajmując 8 m/ce w tej samej dyscyplinie.

U NAS NIKT SIĘ NIE NUDZI

WŚRÓD SZKOLNYCH ATRAKCJI MIĘDZY INNYMI

 

WYCIECZKI
KONKURSY
PRZEDSTAWIENIA
WYJŚCIA DO TEATRU I KINA
PROJEKTY EDUKACYJNE
BALE KARNAWAŁOWE
CIEKAWE SPOTKANIA
DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
PLANSZÓWKI HISTORYCZNE
FESTYNY RODZINNE
UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
DZIEŃ KOMPUTERA

 

TAKA ATMOSFERA JEST TYLKO U NAS

 

PROWADZIMY INNOWACJE WYCHOWAWCZE I DYDAKTYCZNE

Wprowadzona decyzją nr RE. 5361.52.2016 JD Pomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej przez publiczne szkoły i placówki ( Dz.U. z 2002 r. Nr 506 z późn. zm.) Innowacja „Nie święci garnki lepią” ma za zadanie aktywizować uczniów i zachęcać do pracy na rzecz innych, a w ten sposób kształtować dobre nawyki w zachowaniu i prospołeczne postawy. Uczniowie klasy 6b przez blisko dziewięć miesięcy podejmują różne wyzwania i w ten sposób zdobywają kolejne sprawności. Na przykład przygotowując prezenty-niespodzianki dla młodszych kolegów i poduszki w ramach świątecznej akcji gdańskiej Caritas zdobywali sprawność św. Mikołaja, sprzątając swoją salę i korytarze szkolne zyskali sprawność św. Marty, projektując internetową zakładkę do szkolnej strony na temat historycznych pomników i patriotów związanych z Gdynią walczą o sprawność św. Jana Pawła. Działania uczniów obejmują różnorodne dziedziny od prostych prac porządkowych, przez działania artystyczne, konstrukcyjne i sportowe, do aktywności związanych z poszerzaniem wiedzy i umiejętności.

NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ

NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ

PANI ANNA HALASZ / KLASA 6B

Wprowadzona decyzją nr RE. 5361.53.2016 JD Pomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej przez publiczne szkoły i placówki ( dz.U. z 2002 r. Nr 506 z późn. zm.) Uczniowie poszerzają treści realizowane na lekcjach o dodatkowe słownictwo i poznają nowe kultury oraz zawierają znajomości z uczniami ze szkół mieszczących się poza granicami Polski. W trakcie zajęć wykorzystywane są różnorodne metody i formy pracy pozwalające na kontakt z żywym językiem oraz wszechstronne rozwijanie podstawowych elementów znajomości języka obcego- przede wszystkim mówienia. Dzieci przygotowują scenki z podziałem na role, by ćwiczyć praktyczne wykorzystanie poznanych struktur językowych w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto, aktywizacji służą różne gry i zabawy językowe. Celem innowacji jest podniesienie kompetencji językowych uczniów, w szczególności mówienia i słuchania, kształtowanie umiejętności pracy w grupie i twórczego myślenia oraz rozbudzanie pasji i motywacji do nauki języka.

KEEP CALM AND SPEAK ENGLISH

KEEP CALM AND SPEAK ENGLISH

PANIE DIANA GALIŃSKA I EDYTA KUKUŁOWICZ / KLASY 4-6

… A PO LEKCJACH TEŻ JEST CIEKAWIE

ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

SZKOLNE KOŁO SPORTOWE

Ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy… Gramy, gramy, gramy… Przygotowujemy się do turniejów sportowych w różnych grach zespołowych.

<< poprzednie
następne >>

SPĘDZAMY CZAS NA ŚWIETLICY


UCZESTNICZYMY W PROJEKTACH I WYDARZENIACH

POLICYJNA FOCZKA

POLICYJNA FOCZKA

GDYNIA NA FALI

GDYNIA NA FALI

BEZPIECZNE LATO NAD WODĄ

BEZPIECZNE LATO NAD WODĄ

SPOTKANIA Z MUZYKĄ

SPOTKANIA Z MUZYKĄ

EKSPERYMENTY CIEKAWY ŚWIAT

EKSPERYMENTY CIEKAWY ŚWIAT

SPOTKANIA Z PRACOWNIKAMI IPN

SPOTKANIA Z PRACOWNIKAMI IPN

WOLONTARIAT CARITAS

WOLONTARIAT CARITAS

PARADA NIEPODLEGŁOŚCI

PARADA NIEPODLEGŁOŚCI

SZKOLNE MSZE ŚWIĘTE

SZKOLNE MSZE ŚWIĘTE

PRZEGLĄDY TEATRALNE

PRZEGLĄDY TEATRALNE

ROZGRYWKI I ZAWODY SPORTOWE

ROZGRYWKI I ZAWODY SPORTOWE

DZIEŃ PAPIESKI

DZIEŃ PAPIESKI


SIOSTRY NAZARETANKI

 • O ZGROMADZENIU
 • BŁOGOSŁAWIONA FRANCISZKA SIEDLISKA
 • MODLITWA ZA RODZINY

Jako osoby obdarowane powołaniem do życia konsekrowanego, jesteśmy zaproszone do szczególnej relacji z Bogiem, do naśladowania Chrystusa w Jego miłości, ubóstwie i posłuszeństwie Ojcu. Łączy nas powołanie do jednej rodziny zakonnej – Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Uczestnicząc w Jezusowej misji szerzenia Królestwa Bożej Miłości, angażujemy się w różne formy działalności w Kościele katolickim, zwłaszcza w posługę wobec rodziny.

Nasze Zgromadzenie powstało w 1875 roku w Rzymie. Założyła je Polka – bł. Franciszka Siedliska. Duchowość naszej rodziny zakonnej ma swoje źródło w tajemnicy życia Jezusa, Maryi i Józefa. O sobie mówimy najczęściej – NAZARETANKI, a o Zgromadzeniu po prostu – NAZARET.

NAZARET to poszukiwanie i odnajdywanie Boga w najzwyklejszych doświadczeniach życia, prostota, otwartość i gościnność, zjednoczenie z Bogiem, wierność Duchowi Świętemu i pełnienie woli Bożej objawiającej się nam na wiele sposobów, umiłowanie Kościoła, Ojca Świętego i wzajemna miłość we wspólnotach, codzienna modlitwa i troska o rodziny.

Naszą misję realizujemy na 4 kontynentach, w 12 krajach świata (Polska, Stany Zjednoczone, Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Australia, Filipiny, Francja, Italia, Anglia, Izrael), w 168 wspólnotach. W Polsce jest nas 840. Mieszkamy w 80 wspólnotach podzielonych administracyjnie na dwie prowincje: krakowską i warszawską.

Franciszka Siedliska urodziła się w Roszkowej Woli koło Rawy Mazowieckiej 12 listopada 1842 roku w ziemiańskiej rodzinie Adolfa Siedliskiego i Cecylii z Morawskich. Otrzymała wszechstronne wykształcenie domowe. Od 1854 roku kapucyn o. Leander Lendzian przygotowywał Ją do sakramentów I Komunii Świętej i Bierzmowania. Ten sam kapłan pozostał jej kierownikiem duchownym do 1879 roku. Ze względu na słaby stan zdrowia w 1860 roku wraz z rodzicami i bratem wyjechała z kraju i odbywała kuracje w uzdrowiskach zagranicznych (Austria, Niemcy, Francja i Szwajcaria). Wybuch Powstania Styczniowego uniemożliwił jej wcześniejszy powrót do Ojczyzny. U schyłku pobytu zagranicą w 1864 roku w Cannes, uprzedzając ojca o swoim zdecydowanym postanowieniu oddania się Bogu w życiu zakonnym i złożyła prywatny ślub czystości.

Po powrocie do kraju przebywała w rodzinnym majątku w Żdżarach koło Rawy Mazowieckiej oraz w Warszawie. W tym okresie złożyła profesję jako tercjarka franciszkańska. W 1873 roku spowiednik o. Leander Lendzian potwierdził jej wieloletnie pragnienie życia zakonnego i ukazał szczególny wymiar woli Bożej jako założycielki nowej rodziny zakonnej. W październiku 1873 roku Franciszka Siedliska udała się do Rzymu, gdzie otrzymała błogosławieństwo Ojca Świętego Piusa IX na złożoną przez siebie prośbę o zgodę papieża na założenie nowego zgromadzenia zakonnego.

Pierwsza wspólnota Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu powstała w Rzymie w 1875 roku. Jej wzorem stało się życie ukryte Jezusa, Maryi i Św. Józefa w Nazarecie. Franciszka Siedliska przyjęła w nowej rodzinie zakonnej imię – Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza i głównym celem tej wspólnoty uczyniła oddanie się Kościołowi i Ojcu Świętemu, wynagrodzenie Bogu oraz życie miłości i ofiary realizowane poprzez prowadzenie różnorodnych dzieł apostolskich. W pracach organizacyjnych, szczególnie wokół pisania konstytucji zakonnych, a także w rozwoju jej życia duchowego wspomagali ją początkowo zmartwychwstaniec o. Piotr Semeneńko, ks. Antoni Lechert, a pod koniec życia redemptorysta – kard. Wilhelm van Rossum i dominikanin bł. O. Jacek Cormier.

W 1881 roku przybyła z pierwszą grupa sióstr na ziemie polskie i założyła dom zakonny w Krakowie, gdzie siostry rozpoczęły nauczanie katechizmu i przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentów, opiekę nad dziewczętami, prowadzenie rekolekcji i udzielanie pomocy osobom pragnącym otrzymać chrzest lub złożyć wyznanie wiary w Kościele katolickim. Kolejne domy zgromadzenia na ziemiach polskich Założycielka tworzyła w latach 90. XIX wieku i do 1902 roku. Były to placówki w Krakowie, we Lwowie, w Wadowicach i ostatnia za życia Franciszki Siedliskiej – w Częstochowie. Siostry prowadziły bursy i internaty, szkoły oraz pracowały w szpitalu. Rozszerzając pracę na kontynencie europejskim, w 1891 roku Franciszka Siedliska odpowiedziała na prośbę polskich emigrantów w Paryżu i w stolicy Francji założyła dom, w którym siostry podjęły się opieki i wychowania dziewcząt, a następnie założyły szkołę. Otwierając placówkę w Londynie w 1895 roku dała początek Polskiej Misji Katolickiej w Anglii. W Londynie Założycielka docierała z pomocą i opieką do najbardziej opuszczonych i chorych polskich i litewskich emigrantów. Po kilku latach Nazaretanki tak w Paryżu, jak i w Londynie objęły opieką i wychowaniem także dzieci innych narodowości.

Na przełomie 1884 i 1885 roku Franciszka Siedliska odpowiedziała na prośbę polskich kapłanów pracujących wśród rodaków, którzy wyemigrowali do w Ameryki. W 1885 roku przybyła do Chicago i utworzyła pierwsze domy na kontynencie amerykańskim. Siostry zajęły się prowadzeniem szkół parafialnych i opieką nad chorymi i opuszczonymi polskimi emigrantami. W kilka lat później nazaretanki założyły pierwszy, własny szpital przeznaczony początkowo dla chorych polskich emigrantów w Chicago. Zaczęły tworzyć szkoły różnego typu i sierocińce. Placówki te zakładały w odpowiedzi na prośby miejscowych biskupów, którzy prosili o osiedlenie się sióstr początkowo na terenach zamieszkałych przez polskich emigrantów.

W miarę rozwoju dzieł Franciszka Siedliska kierowała siostry z pomocą do przedstawicieli innych narodowości tworzących Kościół katolicki na kontynencie amerykańskim. Matka Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza zmarła w Rzymie 21.XI.1902 roku. W chwili Jej śmierci Zgromadzenie Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu liczyło ok. 300 sióstr w 26 domach w Europie i na kontynencie amerykańskim. Nazaretanki pracowały wśród ubogich i opuszczonych prowadząc szkoły, przedszkola, sierocińce, internaty i szpitale. Ideałem duchowym i charyzmatem Franciszki Siedliskiej, który pozostawiła siostrom była praca nad własnym uświęceniem i zadośćuczynienie za zniewagi wyrządzane Bogu i Kościołowi, realizowane w miłości Boga i bliźniego wszędzie tam, gdzie trzeba Boga ludziom przybliżać.

Jan Paweł II w Rzymie zaliczył Franciszkę Siedliską w poczet Błogosławionych w dniu 23 kwietnia 1989 roku. W 1996 roku bł. Franciszka Siedliska została ogłoszona Patronką Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Jak powiedział w homilii beatyfikacyjnej jest dzisiaj apostołką godności ogniska rodzinnego.

(Życiorys pochodzi ze strony Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu)

Modlitwy o otrzymanie łask za wstawiennictwem bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja Służebnica, błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, naśladując życie i cnoty Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Udziel nam tej łaski, o którą prosimy za jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz, i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.

Boże spraw, aby przykład błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, jej żar miłości do Ciebie i wielkoduszna miłość bliźniego w posługiwaniu drugim były dla nas natchnieniem i pomocą w naszym działaniu. Prosimy, udziel nam za jej wstawiennictwem łaski, którą pragniemy otrzymać dla większej chwały Twojej i dla naszego duchowego pożytku. Amen

Modlitwa za rodziny

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata, zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.

Kto otrzyma łaskę za wstawiennictwem bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza proszony jest o powiadomienie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu:

Siostry Nazaretanki Prowincja Krakowska ul. Nazaretańska 1, 30-685 Kraków tel. 012 654 42 10 e-mail: nazaretanki@nazaretanki.krakow.pl