Menu

REKRUTACJA 2019

ZASADY REKRUTACJI

do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Gdyni

w roku szkolnym 2019/2020

ZASADY OGÓLNE

 1. Szkoła prowadzi rekrutację w oparciu o powszechną zasadę dostępności. Rodzice i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują koncepcję wychowania i kształcenia głoszoną przez Kościół Katolicki.
 2. Termin rozpoczęcia rekrutacji oraz sposób składania wniosków zostaje ustalony każdorazowo w bieżącym roku szkolnym w harmonogramie rekrutacyjnym.
 3. Zasady rekrutacji oraz harmonogram, a także formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej szkoły.
 4. Ostateczną listę uczniów przyjętych do szkoły ustala dyrektor szkoły i umieszcza ją na tablicy ogłoszeń.
 5. Dzieci przyjmuje się do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniona karta zgłoszenia wraz z ewentualnymi załącznikami.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

 1. Rozmowa rekrutacyjna z kandydatem i jego obojgiem rodziców.
 2. Komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym bierze również pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący:

ZASADY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy rozpatrzenie zgłoszeń oraz ustalenie i przekazanie dyrektorowi listy kandydatów przyjętych.
 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego dyrektor podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci przyjętych.
 4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów rodzic / prawny opiekun kandydata może złożyć odwołanie do dyrektora szkoły.
 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  7 dni od dnia otrzymania odwołania.

HARMONOGRAM REKRUTACJI